Politykę etyki w SL Poland opisują następujące dokumenty:

  1. Rozporządzenie w sprawie zarządzania prawami człowieka
  2. SL Kodeks Etyki
  3. Praktyczne wytyczne do Kodeksu Etyki
  4. Kodeks partnerów SL

Dokumenty te stanowią element zintegrowanego systemu zarządzania w SL Poland.

Interesariusze Wewnętrzni mogą zapoznać się z tymi dokumentami w dowolnym czasie w lokalizacji dedykowanej dla zintegrowanego systemu zarządzania w podkatalogu: Sustainability.

Interesariusze Zewnętrzni mogą zwrócić się o treść tych dokumentów do swoich partnerów biznesowych, z którymi współpracują w SL Poland albo zgłosić swój uzasadniony wniosek na adres mail: ethic@slpoland.com.

Wszelkie uwagi, zastrzeżenia czy rekomendacje dotyczące obowiązującej w SL Poland polityki Etyki oraz jej przestrzegania można zgłaszać pod adresem mail: ethic@slpoland.com.

Zostaną one rozpatrzone zgodnie z wewnętrzną procedurą Postępowania w Sprawie Naruszeń i Ochrony Sygnalistów.

Dedykowana Komisja Etyki rozpatrzy wszystkie zgłoszenia i się do nich ustosunkuje, jeśli będą spełniały następujące wymagania:

  1. Zostaną podpisane imieniem i nazwiskiem oraz firmą
  2. Będą opisywały stan faktyczny
  3. Będą wskazywały oczekiwanie wnoszącego
  4. Będą zawierały dane kontaktowe do osoby wnoszącej

SL Poland zobowiązuje się do uważnego rozpatrzenia każdego zgłoszenia przy jednoczesnym zastosowaniu ochrony dla osób zgłaszających.