SL Poland zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy celem zmniejszenia zanieczyszczeń, ochrony środowiska i dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników.

W wypełnianiu tego zobowiązania, tj. ochrony osób, mienia i środowiska, zarząd zapewnia utrzymanie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy, zgodnie z normami branżowymi i wymaganiami prawnymi, oraz innymi mającymi zastosowanie. Spółka będzie także dążyć do wyeliminowania wszelkich możliwych do przewidzenia zagrożeń, które mogą doprowadzić do uszkodzenia sprzętu, wypadków, obrażeń ciała, choroby i wpływu na aspekty środowiskowe. W tym celu SL Poland wpisując się w politykę jakości naszej korporacji stworzył system zintegrowanego zarządzania jakością, który obejmuje wdrożenie i utrzymanie następujących norm i standardów:

Wszystkie działania związane z zarządzaniem są zgodne z wymogami bezpieczeństwa firmy. Odnoszą się one do planowania, eksploatacji, konserwacji urządzeń i sprzętu. Dodatkowo zarząd zapewnia, że cele dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska będą osiągane i audytowane. Każdy pracownik będzie wykonywał swoją pracę prawidłowo, zgodnie z ustalonymi procedurami i bezpieczeństwem metod pracy. Polityka ta jest przekazywana do wszystkich pracowników SL Poland i wszystkich wykonawców lub podwykonawców pracujących na terenie SL Poland.