Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa:

  • zasady przetwarzania danych osobowych przez SL Poland Sp. z o.o.;
  • zasady korzystania z portalu www slpoland.com, w tym wykorzystywania plików cookies;
  • kontakt do Inspektora Ochrony Danych.

1)   Administratorem danych osobowych jest SL Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 44-240 Żory.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: rodo@slworld.com lub pisemnie na adres administratora.

3)   SL Poland Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – tzw. RODO).

4)   SL Poland Sp. z o.o. w szczególności:

a)   ogranicza zbieranie danych do minimum niezbędnego do zrealizowania celu, dla którego są zbierane;

b) nie przechowuje danych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, dłużej niż wynika to z celu, dla którego zostały zebrane, przepisów prawa lub okresu, po którym przedawnią się roszczenia związane z przetwarzaniem danych;

c)   realizuje prawa osób, których dane dotyczą;

d) wdraża środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych;

e)   nie przekazuje zebranych danych innym osobom, podmiotom lub organom bez podstawy prawnej.

5) Dane osobowe kontrahentów i ich przedstawicieli są wykorzystywane w następujących celach:

a)   wykonywania zawartych umów, jak i podejmowania działań przed zawarciem umowy;

b)   wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych;

c)   wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym:

i) utrzymywania kontaktów z partnerami handlowymi, klientami, dostawcami, kontrahentami;

ii)   oferowania swoich usług i produktów;

iii)  poszukiwania podwykonawców i dostawców;

iv)  wykrywania nadużyć i zapobiegania im;

v)   zapewnienia bezpieczeństwa firmy;

vi)  ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;

vii) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;

viii) w ramach grupy kapitałowej SL Corporation dla celów administracyjnych.

6) Dane osobowe kandydatów do pracy są wykorzystywane w następujących celach:

a)   przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

7)   Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu określonym w zgodzie. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.

8)  Dane osobowe przekazane w trakcie kontaktu telefonicznego, poprzez formularz kontaktowy lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail będą przetwarzane w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie lub załatwienia sprawy, w której osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, która może być wycofana w każdej chwili, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody. Podstawa prawna może w przyszłości ulec zmianie, jeżeli będzie to wynikało ze specyfiki sprawy, której dotyczy kontakt. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

9)   Dane osobowe mogą też pochodzić z innych źródeł zgodnie z prawem, np.:

a)   ze stron internetowych;

b)   z banków (numery rachunków bankowych, z których były dokonywane płatności na rzecz SL Poland Sp. z o.o.);

c)   ze źródeł publicznych, w tym rejestrów KRS, CEIDG;

d)   ze źródeł o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG.

10)  Dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:

a)  podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;

b) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc prawną, podatkową, kadrowo-płacową;

c)   podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

d) podmiotom sprawującym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora;

e)   podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

f) innym osobom, podmiotom i organom, jeśli ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych lub dla realizacji celu przetwarzania.

11) Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy  (do państw trzecich) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej uznającej, że dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony. 

12)       Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez SL Poland Sp. z o.o., przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

13) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. 

14) Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie administratora. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

15) Wszystkie osoby mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

1)   Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową slpoland.com (dalej „portal”) należącą do SL Poland Sp. z o.o. (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci tabletu lub smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający stronę internetową).

2) Portal wykorzystuje jedynie pliki cookies niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej.

3)   Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z portalu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu.

4) W przypadku niewyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies Użytkownik powinien odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

5)   Zmiana ustawień w zakresie plików cookies jest również możliwa za pomocą funkcjonalności samej strony slpoland.com.

6)   Ograniczenie możliwości stosowania plików cookies może jednak mieć wpływ na niektóre funkcjonalności portalu.