Dotyczy korzystanie z formularzy kontaktowych na stronie slpoland.com

1) Administratorem danych osobowych jest SL Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 44-240 Żory.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: rodo@slworld.com lub pisemnie na adres administratora.

3)   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest zgoda, która może być wycofana w każdej chwili, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody. Podstawa prawna może w przyszłości ulec zmianie, jeżeli będzie to wynikało ze specyfiki sprawy, w której Pani/Pan kontaktuje się.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są też prawnie uzasadnione interesy administratora, w tym:

      a)   wykrywanie nadużyć i zapobiegania im;

      b)   ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń.

5) Podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

6) W trakcie korzystania z witryn internetowych administratora mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adresu IP).

7)   Dane będą przechowywane przez czas trwania korespondencji i załatwiania sprawy, której dotyczyło zapytanie, a następnie nie dłużej niż przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z przedmiotu zapytania. W uzasadnionych przypadkach dane mogą być przechowywane dłużej, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

8)   Zebrane dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:

    a)   podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;

   b)   podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną;

   c)   podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

 d) innym osobom, organom i podmiotom, jeżeli będzie to niezbędne dla załatwiania sprawy, której dotyczyło zapytanie.

9)   Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (do państw trzecich) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej uznającej, że dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony.

10) Przysługują Pani/Panu prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

11) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

12) Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie administratora. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

13) Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.